Obchodní podmínky

PŮJČOVNÍ ŘÁD

 1. Nájemce přebírá vozidlo způsobilé k provozu a předepsanými doklady pro jeho provoz.
 2. Vozidla při předání zpět provozovně jsou kontrolovány společně s nájemcem a pronajímatelem. Poškození vozidla zaviněné nájemcem je hrazeno v plné výši.
 3. Nájemce se zavazuje svěřit vozidlo k řízení pouze osobě, která vlastní platný řidičský průkaz a je uvedena na smlouvě.
 4. Je zakázáno, aby nájemce:
  • předal užívání vozidla jiné právnické nebo fyzické osobě
  • užíval vozidlo pro účel taxi služby, zúčastňoval se s ním závodů nebo dále pronajímal.
 5. Nájemce je povinen pečovat o vozidlo tak, aby nevznikla škoda. Nutné opravy během jízdy může učinit pouze osoba k tomu oprávněná. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem nebo osobami, jimž nájemce umožnil přístup k vozidlu. Při ceně opravy nad 1 000,- Kč je třeba vyžádat si souhlas pronajímatele. Neoznámí-li nájemce nemožnost užívání vozidla bez zbytečnéo odkladu pronajímateli, jeho povinnost platit nájem trvá.
 6. Pojištění - v ceně nájmu je povinné ručení a havarijní pojištění pro případ nehody, odcizení nebo živelné pohromy. Zavazadla a osobní věci nejsou pojištěny. Při pojistné události má nájemce spoluúčast na škody do výše 5 000,- Kč. Při odcizení vozidla 5 000,- Kč. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené na pneumatikách, discích a rádiu. V těchto případech je nájemce odpovědný za celou výši škody. Dále se pojištění nevztahuje na škody způsobené jízdou pod vlivem alkoholu nebo byla-li škoda způsobena hrubou nedbalostí nebo bylo-li vozidlo řízeno osobou, která není uvedena na smlouvě o nájmu.
 7. Při nehodě nemá nájemce nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci.
 8. Postup při dopravní nehodě:
  • při škodě na 100 000,- Kč zavolat policii
  • sepsat všechny účastníky a svědky nehody
  • neprodleně oznámit nehodu pronajímateli
  • nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším poškozením nebo odcizením
  • V případě nedodržení těchto pokynů nebo nesplění dalších povinností (viz příslušné předpisy) může být nájemce činěn odpovědným za veškeré škody nebo následky nehody.
 9. Vyzvedávání nebo vrácení vozidla mimo pracovní dobu musí být předem dojednáno.
 10. Nájemce je povinen zkontrolovat před každou jízdou stav provozních kapalin a jejich případnou ztrátu doplnin na vlastní náklady.
 11. Právo uživat vozidlo zaniká uplynutím doby, na kteou byla smlouva sjednána. Pokud ve smlouvě není uveden datum ukončení nájmu, je smlouva považována za smlouvu na dobu neurčitou s tím, že smlouvu lze ukončit výpovědí. Po zániku práva užívat vozidlo je nájemce povinen vrátit vozidlo do sídla půjčovny v Jablonci nad Nisou (pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak). Při nedodržení data vrácení vozidla se nájemce zavazuje platit smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 200 % dosud sjednaného nájmu.
 12. Nebude-li vozidlo vráceno ve stanovený den a hodinu, vyhrazuje si půjčovna prohlásit vozidlo za odcizené a neprodleně informovat orgány Policie ČR.
 13. Nájemné je splatné nejpozději při skončení smlouvy, nebo při bezhotovostní platbě v době splatnosti faktury, kteá nesmí být kratší než 5 dnů od jejího vystavení. Při pozdní úhradě nájemného může být na nájemci požadováno smluvní penále 5 % z dlužné částky denně.
 14. Půjčovn má právo při závažném nebo opakovaném porušení půjčovních podmínek ze strany nájemce odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit u nájemce náhradu vzniklé škody.
 15. Tato smlouva se řídí platnými ustanoveními OZ a dalšími předpisy platnými v České republice. V případě soudního sporu se za příslušný považuje soud podle obecných pravidel v České republice.